Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi dostępna dla niepełnosprawnych studentów"


Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia dla studentów niepełnosprawnych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Grupa docelowa: kadra uczelni, dydaktyczna, administracyjna i zarządzająca.

Główne rezultaty:
- liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia
- liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności

Dofinansowanie projektu z UE: 589 857,00 zł.
Projekt realizowany w terminie: 01.03.2021 – 31.12.2022
Biuro Projektu: Łódź ul. Narutowicza 86

Kontakt: projekty.sweiz@gmail.com

Biuro ds. Dostępności
1. Pełnomocnik Rektora ds. Dostępności - Lloyd Woodley
2. Konsultant edukacyjny - dr. Monika Fabińska
Godziny konsultacji: 8:00 - 16:00

Konsultacje odbywają się w formie kontaktu osobistego i online przy wykorzystaniu formy mailowej, telefonicznej oraz spotkań organizowanych w aplikacji Teams.
Mail: projekty.sweiz@gmail.com
Telefon: 42 678 14 66
Spotkania przy wykorzystaniu aplikacji Teams umawiane są indywidualnie telefonicznie lub mailowo.

Szkolenia
Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na pierwszą turę szkoleń, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.
Szkolenia obejmują swym zakresem następujące moduły:
 • MODUŁ 1: definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,
 • MODUŁ 2: podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,
 • MODUŁ 3: obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo zasady kontaktu i pomocy,
 • MODUŁ 4: obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących zasady pomocy, komunikacja.


Pliki do pobrania
- Poradnik dotyczący procesu rekrutacji.
- Poradnik dotyczący procesu kształcenia.
- Zarządzenia Rektora w zakresie polityki dostępności uczelni, równości szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań.
- Strategia promocji.Napisz do nas


Jeśli masz jakieś pytania, możesz użyć formularza poniżej do kontaktu z nami.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez SWEiZ w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  Podstawa prawna:
  pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna II.

  Tekst oryginalny